Trong giai đoạn từ 0-3 tháng tuổi là giai đoạn trẻ bắt đầu đã có khả năng tiếp nhận một khối lượng thông tin khổng...